Carbon isel, cost isel

BETH YW ADEILADAU ACTIF?

Mae Adeiladau Actif SPECIFIC yn integreiddio technoleg solar i mewn i un system, i gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni eu hunain – gwres a thrydan.

PAM MAE HYN YN BWYSIG?

Mae gan Adeiladau Actif y potensial i fynd i’r afael ag un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r DU a’r byd.

CARBON ISEL

  • Bydd adeiladau'n rhedeg ar ynni solar
  • Ni chynhyrchir allyriadau carbon wrth ddefnyddio adeiladau
  • Bydd y galw am ynni'n lleihau

FFORDDIADWYEDD

CYFLENWAD SICR

  • Cyflenwad ynni sefydlog a lleol; yn cael ei gynhyrchu lle caiff ei ddefnyddio
  • Dim nwy ar gyfer gwresogi
  • Bydd yn lleihau'r ddibyniaeth ar danwydd ffosil
  • Darparu gwasanaethau sy'n cydbwyso'r grid

Dull gweithredu SPECIFIC

Nod SPECIFIC yw cau'r bwlch rhwng ymchwil i dechnoleg a masnacheiddio.

Partneriaeth

Trwy weithio gyda mwy na 50 o bartneriaid o'r byd academaidd, diwydiant a’r llywodraeth, mae ein rhwydwaith yn creu systemau a datrysiadau integredig ar gyfer llawer math o adeiladau hen a newydd. Rydym hefyd yn gweithio i alluogi'r newid angenrheidiol i greu diwydiant newydd, swyddi a thwf.

O’r Cysyniad i Fasnacheiddio

Mae ein rhwydwaith unigryw a chynyddol o brifysgolion a chwmnïau blaenllaw - o gorfforaethau amlwladol i fusnesau bach a chanolig arloesol - yn cydweithio i gynyddu graddfa technolegau, datblygu cadwyni cyflenwi a nodi llwybrau i'r farchnad.

O fewn y ganolfan ac yn ein rhwydwaith mae gennym gasgliad unigryw o ymchwilwyr, peirianwyr, gweithwyr proffesiynol ym meysydd datblygu busnes, ymgysylltu, eiddo deallusol a masnacheiddio, ynghyd â phenseiri ac arbenigwyr adeiladu.

Cynyddu Graddfa'r Dechnoleg

Mae SPECIFIC yn dwyn ynghyd arbenigwyr o'r radd flaenaf o ystod o feysydd gan gynnwys ffotofoltäeg, technoleg solar thermol, caenau gweithredol yn ogystal â storio gwres a thrydan.

Mae pedwar cyfleuster integredig yn darparu gwasanaeth o'r labordy i'r llinell gynhyrchu - gan gynnwys y labordai newydd â’r cyfleusterau diweddaraf ym Mhrifysgol Abertawe, llinellau gweithgynhyrchu arbrofol sy'n darparu'r cynhyrchion ar raddfa adeiladau, ac adeiladau graddfa lawn sy'n arddangos y dechnoleg.

ARIANWYR A PHARTNERIAID STRATEGOL

Arweinir gan:

Arianwyr:

Partneriaid Strategol:

Mae gan SPECIFIC fwy na 50 o bartneriaid o'r byd academaidd, diwydiant a'r Llywodraeth. Mae'r partneriaid hyn yn cydweithio ar bob lefel i ddatblygu technolegau newydd, eu gwireddu'n fasnachol, a chreu amgylchedd sy'n hyrwyddo newid.

Hoffech chi fod yn rhan o hyn?

HANES

Roedd SPECIFIC yn un o saith Canolfan Arloesedd a Gwybodaeth a sefydlwyd i feithrin diwydiannau newydd trwy gau'r bwlch rhwng ymchwil wyddonol a'r defnydd masnachol ohoni. Fe'i sefydlwyd yn 2011 gydag ymrwymiad o £20m dros bum mlynedd gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), Innovate UK a Llywodraeth Cymru, ynghyd â buddsoddiad gan Brifysgol Abertawe a phartneriaid diwydiannol strategol.

Ym mis Ebrill 2016, cychwynnodd SPECIFIC ar ail gam y prosiect gyda £26m gan EPSRC, Innovate UK a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, ynghyd â buddsoddiad pellach gan Brifysgol Abertawe, y partneriaid diwydiannol a chyllid cyfatebol gan Brifysgol Caerdydd.

AELODAU’R BWRDD

Y TÎM RHEOLI