MASNACHEIDDIO TRWY ARDDANGOS

Mae dros 26 o safleoedd arddangos ar raddfa lawn yn ymgorffori agweddau ar y cysyniad Adeiladau Actif. Yn ogystal ag arddangos y technolegau, defnyddir ein hadeiladau arddangos i fonitro a datblygu systemau o dan amodau realistig ac i amrywiaeth o ddibenion. Mae rhoi prawf ar gysyniadau mewn adeiladau go iawn yn hanfodol er mwyn i ddiwydiant, rheoleiddwyr a defnyddwyr eu mabwysiadu.

CARTREFI ACTIF CASTELL-NEDD

Bu SPECIFIC yn gweithio gyda Grŵp Pobl a Chyngor Castell-nedd Port Talbot ar brosiect newydd a chyffrous i ddatblygu un ar bymtheg o gartrefi newydd arloesol. Bydd technoleg adnewyddadwy a deunyddiau effeithlon o ran ynni yn cael eu hintegreiddio yn y cartrefi er mwyn lleihau effaith allyriadau carbon a thlodi tanwydd. Y prosiect yng Nghastell-nedd fydd y datblygiad tai cymdeithasol cyntaf i ddefnyddio’r technolegau hyn yn y Deyrnas Unedig.


SWYDDFA ACTIF

Y Swyddfa Actif yw swyddfa ynni positif cynaf y DU. Gweithgynhyrchwyd yr adeilad gan ddefnyddio technegau gweithgynhyrchu blaengar oddi ar y safle ac mae’n ymgorffori technolegau cynhyrchu, storio a rhyddhau ynni arloesol. Mae’r swyddfa wedi’i lleoli wrth ymyl yr Ystafell Ddosbarth Actif, sy’n galluogi rhannu egni a gwybodaeth.


YSTAFELL DDOSBARTH ACTIF

Yr Ystafell Ddosbarth Actif yw’r ystafell ddosbarth ynni positif gyntaf yn y Deyrnas Unedig; dros gyfnod o flwyddyn, mae’n gallu cynhyrchu mwy o ynni solar nag y bydd yn ei ddefnyddio.

Mae’r ystafell ddosbarth yn defnyddio technolegau presennol a nifer o dechnolegau a dulliau adeiladu newydd a ddatblygwyd gan ganolfan SPECIFIC a’i phartneriaid.

Mae’r ystafell ddosbarth, a leolir ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe ac a gwblhawyd ym mis Hydref 2016, yn gyfle i fyfyrwyr gwyddor deunyddiau dderbyn addysg mewn adeilad sy’n arddangos yn ymarferol nodweddion y deunyddiau y byddant yn dysgu amdanynt.


ARDDANGOSYDD YNNI GWRES SOLAR (SHED)

Defnyddir y SHED ym Margam i dreialu arddangoswyr ar raddfa fawr. Mae’r uned ddiwydiannol, wael ei saernïaeth, o’r 1990au yn gartref i ddau arddangosydd pwysig sy’n storio gwres solar.

Storfa Solar Ddyddiol

Mae casglydd aer solar sy’n mesur oddeutu 590m2 ar wal dde-orllewinol yr adeilad yn cyflenwi gwres i’r adeilad neu i danc dŵr mawr, sy’n storio’r gwres i’w ddefnyddio y diwrnod canlynol. O ganlyniad i osod y system hon, dilëwyd yr angen am ddefnyddio nwy ac amcangyfrifir bod yr arbedion ynni yn 75%.

Nododd adroddiad monitro annibynnol BSRIA ar gyfer Medi 2012 – Tachwedd 2013 fod yr arddangosydd “wedi darparu dull gwresogi economaidd, carbon isel”, a oedd yn cyfuno “perfformiad pwmp gwres o’r ddaear a hyblygrwydd ffynhonnell aer”. I gloi, nododd fod y casglydd aer solar a’r storfa solar “wedi dangos eu bod yn ddewisiadau ymarferol ar gyfer gwres adnewyddadwy”.

Storfa Wres Ryngdymhorol

Yr ail arddangosydd ar raddfa fawr sydd gennym yn y SHED yw’r Storfa Wres Ryngdymhorol. Mae’r system hon yn storio gwres o gasglydd solar Colorcoat Renew Tata Steel ar do’r adeilad mewn deunydd thermogemegol SIM (matrics halen). Mae awyr llaith yn pasio dros y SIM gan achosi adwaith ecsothermig, a rhyddhau gwres o’r matrics halen i’w ddefnyddio yn yr ystafell.


Y POD – YR ADEILAD CYNTAF SY’N BWERDY

Y Pod oedd yr arddangosydd cyntaf i gyfuno’r holl dechnolegau y mae SPECIFIC yn ymchwilio iddynt mewn un system, gan ganiatáu i ni arddangos a rhoi prawf ar y system ‘cynhyrchu, storio a rhyddhau’ yn ei chyfanrwydd yn ogystal â’r technolegau unigol.

Cymhwyswyd y gwersi a ddysgwyd o’r prosiect hwn mewn prosiectau arddangos pellach, fel yr Ystafell Ddosbarth Actif a’r Swyddfa Actif.

Dangosodd y Pod fod modd pweru a gwresogi adeilad heb ei gysylltu â gwasanaethau presennol, gan leihau’r costau a’r amser gosod a lleihau’r costau rhedeg, a bod hwn yn ddewis addas ar gyfer safleoedd sydd heb gysylltiad â’r grid neu â chysylltiad cyfyngedig ag ef.

Fe’i defnyddir bellach gan swyddogion parcio Campws y Bae, Prifysgol Abertawe.