EIN GWELEDIGAETH YW BYD LLE GALL ADEILADAU GYNHYRCHU, STORIO A RHYDDHAU EU GWRES A’U TRYDAN EU HUNAIN O YNNI SOLAR.

I gyflawni hyn, rydym yn ymchwilio, yn profi ac yn hyrwyddo masnacheiddio cynnar o ran technolegau sydd wedi’u hintegreiddio’n rhan o adeiladau ac sy’n gallu dal gwres a thrydan o’r haul a’i storio mewn adeilad nes y bydd ei angen. Rydym ni hefyd yn ymchwilio i rôl yr adeiladau hyn yn ein systemau ynni a thrafnidiaeth genedlaethol.

Caiff rhai o’r technolegau eu datblygu yma gan ein timoedd ymchwil, sy’n arbenigo ym maes uwchraddio technoleg o’r labordy i raddfa adeilad llawn. Rydym ni hefyd yn gweithio gydag amrywiaeth eang o fusnesau a phartneriaid academaidd i arddangos a chefnogi masnacheiddio cynnar o ran technolegau a systemau adnewyddadwy newydd.

Mae adeiladau’n cyfrif am 40% o allyriadau carbon byd-eang; yn y DU, maent yn defnyddio tua 40% o’r holl ynni a gynhyrchir. I fynd i’r afael â’r argyfwng ynni a lleihau allyriadau carbon, mae’n rhaid i ni newid y ffordd mae adeiladau wedi’u dylunio, eu hadeiladu a’u hintegreiddio i’n system ynni mewn ffordd chwyldroadol: dyma ein cenhadaeth.noddwyr a phartneriaid diwydiannol strategol

Mae SPECIFIC yn gonsortiwm academaidd a diwydiannol gyda mwy na 50 o bartneriaid o’r byd academaidd, diwydiant a’r Llywodraeth. Mae’r partneriaid hyn yn cydweithio ar bob lefel i ddatblygu technolegau newydd, dod â nhw i realiti masnachol, a chreu’r amgylchedd ar gyfer newid.

Dan arweiniad:

Ariennir gan:

Ariennir gan:

Partneriaid diwydiannol strategol: